De Power-generatie-kennispool

In mei 2014 startte het project Generatie-Kennispool. Doel daarvan is de kennis en vaardigheden van Power-deelnemers te inventariseren en ter beschikking te stellen van de samenleving, lees: andere generaties.
Eind 2014 is er een geslaagde proef met de kennispool geweest en de resultaten zijn door de deelnemers aan die proef geëvalueerd.
Nu staan we voor de stap om van de kennispool groot werk te maken. Groot wil zeggen dat we de fase ingaan om aan alle Power-deelnemers te vragen of zij aan de kennispool willen meedoen.
Ondanks de datum gaat op vrijdag 13 maart 2015 een werkgroepje enthousiaste kennispoolers die aan de proef meededen, hieraan beginnen. Als je jezelf ook actief voor de kennispool wilt inzetten mail dan even naar Harry Weststeijn. Je zou dan zelfs de 13e met het werkgroepje kunnen meedoen.
We hopen snel met een Nieuwsbrief over de kennispool bij een ieder in de mailbox binnen te komen!


Generatie-Kennispool

In mei van 2014 werden door Annemiek Nijhuis, afstudeerstudente van de HU Amersfoort, de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat ze voor POWER heeft gedaan naar wat Power-deelnemers samen met andere generaties zouden willen doen; wat ze andere generaties kunnen bieden en wat ze van andere generaties zouden willen krijgen. Uit het onderzoek zou uiteindelijk een project moeten komen waarin dat samenspel tussen generaties kan worden gerealiseerd.
Dat project is er nu en heet Generatie-Kennispool.
Het project houdt in dat Power-deelnemers hun kennis en (levens)ervaring aan andere generaties aanbieden in de vorm van coaching, ondersteuning en advisering op gebieden die andere generaties relevant vinden. In zo’n web-based module van aanbod en vraag wordt ook opgenomen hoe Power-deelnemers op hun beurt kunnen profiteren van kennis en ervaring van andere generaties. Wederkerigheid is dus ook belangrijk.

Annemiek gaat aan de ene kant inventariseren wat Power-deelnemers die aan het project willen deelnemen aan kennis en ervaring te bieden hebben, aan de andere kant wordt onderzocht of er binnen andere generaties partijen of individuen zijn die daadwerkelijk interesse hebben in dit project; dat is dus de vraagkant.
In de vorm van een proef gaan we vanaf 1 oktober toetsen of dat model van vraag en aanbod voor generaties werkt. We doen dat bij de HU in Amersfoort en wel bij studenten van de HU die in taalvaardigheid wat achterblijven. Een groep Power-deelnemers zal gevraagd worden een profiel van zichzelf in te vullen waarin hun eigen vaardigheden, talenten en interesses worden vastgelegd. Die profielen worden gekoppeld aan de groep studenten die geïnteresseerd zijn in taalondersteuning of andere vormen van begeleiding.
We testen in de proef hoe technisch (in een applicatie voor pc en smartphone) gezien de koppeling tussen de student en de Power-deelnemer naar keuze, gemaakt kan worden. En natuurlijk worden in de proeffase de studenten al daadwerkelijk door Power-deelnemers geholpen!
Als de proef na afronding begin december positief geëvalueerd kan worden, komt de webapplicatie met het totale kennisaanbod van de Power-deelnemers beschikbaar voor samenlevend Amersfoort. Dan zijn we als POWER zichtbaar generatiegericht bezig.


Wat zijn kenmerken van de Power-deelnemer?

Op 1 mei werd via de Nieuwsbrief van POWER een enquête verspreid onder alle deelnemers van POWER. De enquête is onderdeel van een onderzoek dat POWER in samenwerking met mij, Annemiek Nijhuis, doet naar het opzetten van een generatieproject. Ik ben student Social Management aan de Hogeschool Utrecht, afdeling Amersfoort. Het onderzoek met POWER is een onderdeel van mijn afstudeertraject dat ik in september dit jaar hoop af te ronden.

Het onderzoek heeft als doel het inventariseren van wat Power-deelnemers samen met andere generaties zouden willen doen; wat ze andere generaties kunnen bieden en wat ze van andere generaties zouden willen krijgen. Uit het onderzoek moet uiteindelijk een project komen waarin dat samenspel tussen generaties kan worden gerealiseerd.

Het aantal respondenten op de enquête was zeer groot, bijna de helft (91) van alle Power-deelnemers (200) heeft meegedaan. Ik ben daar erg blij mee en bedank daarvoor alle respondenten. In de vragenlijst stond een aantal algemene vragen en de antwoorden laten zien wat de Power-deelnemer kenmerkt. Dat beeld wil ik nu alvast laten zien. Rond de zomer komt het eindrapport met aanbevelingen voor één of meer projecten, nadat ik in de komende weken nog een serie aanvullende interviews heb gedaan. Lees hier verder voor een typering van de Power-deelnemer.

Niet exact te bepalen, want niet concreet naar gevraagd, is de verhouding man/vrouw binnen POWER, maar indirect geschat is die verhouding:
•    75% vrouw
•    25% man
Hoe lang zijn deelnemers bij POWER?
•    15% sinds de oprichting in 2007 deelnemer
•    56% is tussen de 2 en 4 jaar deelnemer
•    29% Van de respondenten is korter dan een jaar deelnemer
Een gestage groei van POWER dus.
Hoe zijn deelnemers bij POWER gekomen?
•    58% is via vrienden betrokken geraakt bij POWER
•    22 % s bekend geraakt met POWER via de artikelen in de ‘Stad Amersfoort’
•    5% via andere media
•    15% is op een andere manier betrokken geraakt bij POWER
•    1% is zelf gaan zoeken naar een verbreding van zijn of haar netwerk
Wat was de reden om je bij POWER aan te sluiten? Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
•    70 deelnemers zeiden dat de activiteiten van POWER hen aanspraken
•    35 deelnemers gaven aan dat ze actief bezig wilden zijn met ouder worden
•    28 deelnemers vonden dat hun leven veranderde en dat zij daarom opzoek zijn gegaan naar een ander netwerk
Wat zijn de meest aantrekkelijke activiteiten bij POWER?  Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
•    57 deelnemers kiest voor het wandelen en is daarmee de populairste activiteit van POWER
•    49 deelnemers noemen lezingen, een goede nummer twee
•    35 deelnemers gaan regelmatig naar het Happy Power Hour
•    29 deelnemers zien vaak een film in Power-verband
•    22 deelnemers komen naar huiskamerbijeenkomsten en  voor 15 mensen is theaterbezoek iets dat ze ook in Power-verband doen
Ziet men elkaar ook buiten Power-verband?
•    55% van de deelnemers van POWER heeft ook  buiten Power-verband contact met elkaar, variërend van wekelijks (8%), maandelijks (16%) tot af en toe (31%)
•    24% heeft geen contact met Power-deelnemers buiten Power-verband maar zou dat wel graag willen
•    21% heeft geen behoefte aan contact met Power-deelnemers buiten Power-verband, zoekt dat niet op
Wat doet men zoal met Power-deelnemers buiten Power-verband?
11 personen hebben vrienden die ook lid zijn, 6 zijn betrokken bij een woonproject en 3 zijn lid van een ander netwerk (zoals bijvoorbeeld een vrouwennetwerk). Er wordt ook veel samen gesport of gewandeld of samen aan kunst of culturele activiteiten gedaan. Voor de rest worden lezingen, films kijken, boekbesprekingen, poëzie, leeskringen, reizen, etentjes en praatgroepen genoemd als activiteiten die worden ondernomen met Power-deelnemers buiten Power-verband.

En andere generaties?
Na de nog te houden interviewronde wordt in het eindrapport uitgebreid op het generatieonderwerp ingegaan. Voor nu alvast het volgende:
Op de vragen over het in contact komen met andere generaties werden diverse antwoorden gegeven maar, op twee respondenten na, is iedereen er van overtuigd dat andere generaties wat voor hen kunnen betekenen. Ook vindt het overgrote deel (84%) het belangrijk dat er actief contact is tussen verschillende generaties en een ander kleiner deel (15%) denk dat het belangrijk zou kunnen zijn. Slechts 1% van de respondenten vindt actief contact tussen generaties niet belangrijk.

Meer dan de helft van de respondenten wil meewerken aan een project om het contact tussen generaties te bevorderen. Een kwart wil wel meewerken maar nu op dit tijdstip nog niet; nog eens een kwart ziet niets in een dergelijk project. Tot slot, 36 deelnemers hebben na afloop van de enquête hun e-mail adres ingevuld voor verdere medewerking aan het onderzoek.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen