Lezingencyclus: De ontembare Kaukasus, VOL!


Datum/Tijd: vr 11 januari 2019, 15:30 - 17:30

        

Lezingencyclus door Peter van Nunen, tolk-vertaler Russisch en kenner van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken, in januari en februari 2019.
Peter gaf eerder enkele jaren achtereen lezingen in De Wachter over o.a. de rijke historie en hedendaagse aspecten van Rusland, waarbij een steeds groter aantal luisteraars aan zijn lippen hing.

Deze winter zal het gaan over De ontembare KaukasusTussen Oriënt en Avondland liggen machtige bergketens die niet alleen afgrenzen, maar die ook een brug slaan tussen verschillende culturen. In dat mythenrijke gebied…. 
Wees welkom bij een poging een paar rafelranden van een twintigste-eeuws wereldrijk aan de hand van hun geschiedenis en cultuur inzichtelijker te maken.

2 vrijdagen en 3 donderdagen begin 201911 jan; 18 jan; 24 jan; 31 jan; 7 febsteeds van 15.30 tot 17.30 uur. 
Natuurlijk met thee en een glaasje na afloop.
Prijs 5 lezingen € 80. 
Peter geeft vele HOVO cursussen in het zuiden des lands maar komt speciaal voor ons uit Maastricht naar Amersfoort.

Aanmelding graag naar ondergetekende hbarbas@xs4all.nl of info@wachtermuziek.nl.

DE LEZINGENCYCLUS IS VOL.  AANMELDING IS NIET MEER MOGELIJK.

Heleen en Hugo Barbas, Villa De Wachter, Dr. J.P. Heijelaan 2, 3818 GT Amersfoort, 06 54950042.
(Deze info staat zeer binnenkort ook op onze website,  www.wachtermuziek.nl)

Tussen Oriënt en Avondland: de ontembare Kaukasus

Tussen  Oriënt  en  Avondland  liggen  machtige  bergketens  die  niet  alleen  afgrenzen,  maar  die  ook  een   brug  slaan  tussen  verschillende  culturen. In  dat  mythenrijke  gebied  slaat  Zeus  Prometheus  in  de   ketenen,  nadat  deze  het  vuur  aan  de  zo  schamel  bedeelde  mens  had  doorgegeven.  De  Griekse  held  Jason  gaat  er  met  zijn  Argonauten  in  het  rijk  Colchis,  het  land  van  Medea,  op  zoek  naar  het  Gulden  Vlies  en  op  de  berg  Ararat  loopt  na  de  zondvloed de  Ark  van  Noach  tegen  de  rotsen.

Naast  de  oudste  christelijke  regio’s  ter  wereld  vinden  we  hier  tussen  de  bergketens  tevens  de   restanten  van  een  groot  aantal  chanaten  en  talloze  vorstendommen die  steeds  door  onafhankelijke  clans  werden/worden  bestuurd. Ook  als  in  modernere  tijden  grote  buren  zoals  het  Perzische  in  het   oosten,  het  Byzantijnse  in  het  westen,  het  Osmaanse  Rijk  in  het  zuiden,  en  het  Russische  in  het   noorden  het  gebied  inpalmen  –  het  wordt  nooit  een  hechte  eenheid.  Sinds  het  uiteenvallen  van  het  Sovjetrijk  in  1990  zijn  Georgië,  Armenië  en  Azerbeidzjan  soevereine  staten,  zodat  de  historierijke   Kaukasus  in  onze  tijd  staatkundig  bestaat  uit  die  drie  onafhankelijke  republieken  en  een  stuk  Zuid-­‐ Rusland  en  Oost-­‐Turkije.

De  bergketens  hebben  voor  een  grote  verscheidenheid  tussen  de  daar  woonachtige  volken  gezorgd,  die  wij  voornamelijk  kennen  van  onderlinge  strijd  om  religieuze  en  politieke  redenen.  Dat  moge  waar   zijn,  maar  op  dit  raakvlak  tussen  Oost  en  West  bestaan  ook  vaak  perioden  van  rust  tussen  de  vele  zeer  oude  en  ook  relatief  jonge  religies;  het  is  bij  uitstek  de  plek  waar  Kipling  ongelijk  krijgt  en  waar   het  Oosten  wel  degelijk  het  Westen  ontmoet.  Alle  volkeren  in  de  Kaukasus  hebben  met  elkaar  gemeen  dat  iedere  bezoeker  een  uit  de  hemel  gezonden  gast  is,  of  die  nu  door  Jahweh  of  Allah,  door   Ahoera  Mazda  of  God  gezonden  is;  en  nergens  valt  bezoekers  zo’n  gulle  gastvrijheid  ten  deel  als  hier   in  deze  woeste  bergketens.

Tijdens  de  lezingen  komt  de  geschiedenis  van  de  gehele  streek  en  die  van  de  diverse  landen  naast   elkaar  aan  bod  en  zal  de  streek  beschreven  worden  als  de  bakermat  van  zowel  westerse  als  oosterse   beschaving.  Met  veel  beeldmateriaal  wordt  een  virtuele  reis  gemaakt  door  de  diverse  landen  van  de   Kaukasus  waar  een  praktisch  onberoerde  natuur  hand  in  hand  gaat  met  bouwwerken  die  een  in   harmonie  gegroeide  cultuur  uitstralen  en  waarbij  een  beeld  ontstaat  van  een  multinationale  en  multiculturele  streek  waar  grenzen  geen  recht  hebben  van  bestaan.

De  lezingencyclus  wordt  gegeven  door  Peter  van  Nunen.  Over  de  spreker:

Na  mijn  opleiding  tot  tolk‐vertaler  in  Antwerpen  ben  ik  enkele  jaren  als  universitair  docent  werkzaam   geweest  te  Leipzig.  De  sterke  aanwezigheid  van  de  Russische  kunst  en  cultuur  in  Duitsland  en  de  rijke   toneeltraditie  van  Berlijn  en  Leipzig  vormden  een  ideale  voedingsbodem  voor  mijn  studie  over  de   verreweg  belangrijkste  –  maar  tot  midden  jaren  70  van  de  vorige  eeuw  doodgezwegen  –   vertegenwoordiger  van  het  Russische  theater  van  de  eerste  helft  van  de  20e  eeuw  –  Vsevolod   Emil´jevitsj  Mejerchol´d  (Meyerhold).

Studie  van  het  theater  blijkt  studie  van  vele  kunstvormen  te  omvatten,  zoals  de  literatuur,  de   schilderkunst,  de  architectuur,  dans,  muziek.  Al  deze  kunstvormen  komen  samen  op  het  toneel  en  al   deze  kunstvormen  kenden  in  de  eerste  decennia  van  de  twintigste  eeuw  een  bloeiperiode  als  nooit   tevoren,  een  bloei  die  merkbaar  was  in  alle  grote  steden  van  Europa,  maar  vooral  ook  in  Moskou  en   Petersburg.  Het  fascinerende  van  Moskou  en  Petersburg  was  voor  mij  vooral  ook  de  andere  invulling   van  taak  en  functioneren  van  de  kunstenaar  door  de  politieke  ontwikkelingen  aldaar;  de   vernieuwende  kunst,  die  nieuwe  vragen  bleef  stellen,  en  de  nieuw  aan  de  macht  gekomen  politiek,   die  de  antwoorden  meende  te  hebben,  leverden  een  strijd  die  uiteindelijk  zo  niet  door  de  kunst   gewonnen,  dan  toch  door  de  politiek  verloren  werd.

Tijdens  mijn  verblijf  in  en  mijn  reizen  door  heel  Rusland  heb  ik  vastgesteld  dat  de  moderne  kunst  de   politiek  kon  overwinnen  omdat  die  kunst  verankerd  was  in  de  rijke  Russische  traditie  van  onder   andere  twee  eeuwen  literatuur,  een  verankering  die  standhield  dankzij  de  voorkeur  van  de  Russische   burger  voor  kunst  en  cultuur  en  de  afkeer  van  diezelfde  burger  van  politiek.  De  werkelijke   machthebbers  in  Rusland  zijn  de  kunstenaars,  voorop  de  schrijvers,  waarmee  eens  te  meer  is   aangetoond  dat  op  termijn  de  pen  scherper  is  dan  de  degen.

Mijn  werk  aan  diverse  opleidingen  tot  tolk-vertaler  Russisch  en  bij  het  Maastrichtse  Rusland-centrum   richt  zich  op  kunst  en  cultuur  zowel  als  op  politiek  en  economie,  waardoor  een  beeld  ontstaat  van   het  interessante  spanningsveld  tussen  die  twee  polen.

Met  lezingen  over  Rusland,  zijn  hoofdsteden  en  zijn  regio’s,  zijn  kunst  en  cultuur  wil  ik  u  graag   verleiden  boekhandel  en  bibliotheek  binnen  te  lopen  en  die  onvolprezen  goudmijn  van  de  Russische   literatuur  en  kunst  in  hun  historische  context  verder  te  ontdekken.

Ook  voor  de  lezingen  over  voormalige  Sovjetrepublieken  en  vandaag  de  dag  zelfstandige  staten  als   Armenië,  Georgië  en  Oezbekistan  geldt  eenzelfde  insteek.  Onbekende  streken  leren  kennen  via  hun   geschiedenis,  hun  architectuur,  hun  kunst  en  literatuur  is  een  eerste  stap;  een  volgende  en  mogelijkerwijs  een  afsluiting  van  de  lezingencyclus  is  een  reis  naar  deze  intrigerende  mythenrijke   regio  met  haar  buitengewoon  gastvrije  bevolking.

Wees  welkom  bij  een  poging  een  paar  rafelranden  van  een  twintigste-­‐eeuws  wereldrijk  aan  de  hand   van  hun  geschiedenis  en  cultuur  inzichtelijker  te  maken.

Peter  van  Nunen


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen