Historie POWER-coaching

POWER coaching 5 jaar; nieuwe coördinatoren

De POWER coaching heeft met de afronding van het studiejaar 2018-2019 het eerste lustrum achter de rug. In vijf jaar tijd is het aantal POWER coaches gegroeid van 5 naar 27 coaches. We begonnen met de coaching van vijf studenten en we sloten het lustrumjaar af met 61 studenten. Het gaat om propedeuse-studenten en afstudeerders van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort die in hun studie ondersteund worden bij een veelheid aan onderwerpen zoals studieplanning, wennen aan hbo-onderwijs, hoe leer je het best, verslagen maken, onderzoekslogica begrijpen en toepassen, wanneer is het een ‘d’, een ‘t‘ of toch ‘dt’ (ja ook dat) en nog veel meer, maar vooral ook dat steuntje in de rug dat jonge mensen ook zo nodig hebben.

POWER coaching is een zeer bevredigende activiteit omdat eigen kennis en vaardigheden kunnen worden ingezet om een jonge generatie te helpen, omdat coaches als ouderen een kijkje in de wereld van jongeren krijgen en omdat studenten enorm met onze coaching geholpen zijn.

In de eerste jaren hielpen wij de studenten van de opleidingen Social Work. Na de verhuizing van deze opleidingen naar Utrecht bieden we de POWER coaching, naast de opleiding Vaktherapie Beeldend, Muziek en Drama, ook aan de opleidingen Ecologische Pedagogiek en Ondernemerschap & Retailmanagement.

Met de ingang van het studiejaar 2019/2020 hebben Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, die aan de wieg van de POWER coaching stonden, het organiseren van de Power coaching overgedragen aan Marianne van Omme en Martin van der Vliet.

Als het je leuk lijkt om Power-coach te worden en je informatie wilt, neem dan contact op met de contactpersonen van de Power-coaching:
Marianne van Omme / mariannevanomme@gmail.com of Martin van der Vliet / martinjvandervliet@gmail.com

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, coördinatoren POWER thema Maatschappij, 22 februari 2020

______________________________________________________________________

Power-coaching groot succes, extra coaches nodig!

Het studiejaar 2018/2019 is het 5e jaar dat POWER-coaching verzorgt aan de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Propedeusestudenten en afstudeerders worden in hun studie ondersteund bij een veelheid aan onderwerpen zoals studieplanning, wennen aan hbo-onderwijs, hoe leer je het best, verslagen maken, onderzoekslogica begrijpen en toepassen, wanneer is het een ‘d’, een ‘t‘ of toch ‘dt’ (ja ook dat) en nog veel meer, maar vooral ook dat steuntje in de rug dat jonge mensen ook zo nodig hebben.

Een zeer bevredigende activiteit die momenteel door 19 Power-coaches enthousiast wordt gedaan. Bevredigend omdat eigen kennis en vaardigheden kunnen worden ingezet om een jonge generatie te helpen, omdat coaches als ouderen een kijkje in de wereld van jongeren krijgen en omdat studenten enorm met onze coaching geholpen zijn.

Het afgelopen studiejaar hielpen wij 45 studenten en komend studiejaar zal dat aantal fors worden overschreden omdat er naast de opleidingen Ecologische Pedagogiek en Vaktherapie (beeldend, drama of muziek) een opleiding bij is gekomen en wel Ondernemerschap & Retail Management. Wij willen daarom onze coachpool substantieel uitbreiden en zoeken naar tenminste 6 nieuwe coaches die in een tijdsbeslag van een aantal uur per 2 weken hun eigen vaardigheden willen inzetten voor het begeleiden van studenten.

Als het je leuk lijkt om Power-coach te worden en wilt gaan meedraaien, of als je eerst nog wat meer informatie wil, neem dan contact op met de coördinatoren van de Power-coaching:

Didi van der Hoeven / cdvdhoeven51@gmail.com of
Harry Weststeijn / harry.weststeijn@conflux-hr.nl

Wij verwelkomen of informeren je graag!

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 13 oktober 2018

_______________________________________________________________________

Power-coaching in de publiciteit (3)!

​Op de site van omroep Human staat sinds medio april 2018 een stukje over onze Power-coaching. Kijk maar op deze link: www.eentegeneenzaamheid.nl/wp-content/uploads/2018/09/Eennieuwemorgen.pdf en scroll naar pagina 44.

Aanleiding hiervoor was de in maart uitgezonden documentaire ‘Een Nieuwe Morgen’ over het zorgcentrum Tuindorp Oost waar jongeren vrijgevallen kamers zijn gaan bewonen en zo in contact komen met de daar verblijvende ouderen. Een intergenerationeel project dus. Een interessante documentaire om te bekijken. Omroep Human vond deze documentaire een mooie aanleiding om een interviewreeks te starten over projecten waarin ouderen en jongeren zijn samengebracht en zo is men ook bij POWER terechtgekomen. Telkens zijn in de gehouden interviews dezelfde vijf vragen aan de geïnterviewde (instelling/activiteit) gesteld. Dus ook aan ons. Bekijk het resultaat via de link.

We willen wel de volgende flankerende opmerking plaatsen: velen kennen inmiddels wel onze eigen weergaves over de Power-coaching en hoewel die in het interview zijn verwoord is de uiteindelijke tekst toch een versmalling geworden van wat we doen, want het lijkt nu alsof de Power-coaching alleen maar taalondersteuning is en wij (ouderen) dat doen omdat wij van jonge mensen kunnen leren hoe we met sociale media moeten omgaan. Niettemin zijn wij blij met weer een onderkenning van de ervaring dat intergenerationeel contact het meest effectief en plezierig is als er wederzijds van geprofiteerd wordt.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 23 april 2018

_______________________________________________________________________

Power-coaching in de publiciteit (2)

Alweer een publieke manifestatie van onze Power-coaching en wel tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 22 november 2017 in het NBC Nieuwegein. Op dit congres kwamen ruim 800 professionals uit de zorgsector bijeen om te congresseren over vernieuwde zorg voor een nieuw soort ouderen.

Net als tijdens het hieronder genoemde congres ‘Expeditie Begonia’ vulde de Leyden Academy on Vitality and Ageing een inspiratiesessie over Generaties (net)werken samen. Daarin mochten wij een presentatie doen over Power-coaching als mooi voorbeeld van het samenspel tussen generaties waarin beide generaties wat te winnen hebben. Onze bijdrage was er vooral een over vitale ouderen die zelf het heft in handen (nog kunnen) nemen en in die zin ook een nieuwe generatie ouderen zijn, namelijk meer voor zichzelf zorgen dan verzorgd worden.

​Fijn dat we weer naar buiten konden treden en geïnteresseerden op de gedachte konden brengen om de formule Power-coaching te adopteren.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 3 december 2017

_______________________________________________________________________

Power-coaching in de publiciteit (1)

Woensdag 11 oktober 2017 was er in de Rijtuigenloods in Amersfoort de jaarlijkse landelijke manifestatie ‘Expeditie Begonia’. Deze werd georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het onderwerp van de door ruim 700 professionals uit de woon- en zorg sector bezochte manifestatie was ‘het zoeken naar de grenzen van het thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek’.

In de ochtend was er een grote plenaire bijeenkomst en ’s middags een veelheid aan workshops en rondetafelgesprekken. De onderwerpen die langskwamen zijn interessant voor de ouder wordende mens – per definitie dus ook voor ons als POWER. Veel over hoe je met ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, het belang van netwerken, vormen van domotica, woonvormen met en zonder zorg etc.

De dag kende ook twee primeurs. De presentatie van het (werk)boek Woonvormen 55+ en het magazine Generaties (net)werken samen. Het boek is aan te bevelen om zicht te krijgen op wat er zoal mogelijk is om woondromen om te zetten in werkelijkheden (zoals POWER deed met het Boekhuis) en het magazine geeft een prachtig overzicht van initiatieven om intergenerationeel contact te realiseren voor zowel kwetsbare alsnog heel vitale ouderen.

En in dat magazine dan ook een interview over onze Power-coaching. Men ziet dat als een mooi voorbeeld van evenwichtig generatiecontact omdat beide kanten in het contact (de coaching) over en weer geven en nemen. Een door ons gecoachte student van de Hogeschool Utrecht beantwoordt in het interview vragen over haar ervaringen met coaching door een oudere persoon. Leuk om te lezen!

In de middag mochten wij binnen het kader van de Leyden Academy on Vitality and Ageing een rondetafelgesprek doen over de Power-coaching. Dus POWER belicht, het ontstaan van de coaching uiteengezet en ingegaan op de werkwijze van de Power-coaching. Deelnemers (ca. 30) aan de tafel waren geïnteresseerd en ook nog eens enthousiast. Beter kan dus niet.

Klik op deze link en dan kom je in het magazine Generaties (net)werken samen en blader naar de pagina’s 20 en 21 voor het artikel over de POWER coaching.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 20 oktober 2017

_______________________________________________________________________

Power-coaching in studiejaar 2016/2017

Het studiejaar 2016/2017 was alweer het 3e jaar dat POWER studenten coacht van de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort (HUA). Op 20 september 2016 werd de startbijeenkomst gehouden. Aan de Power-coaching deden dit jaar twintig coaches mee. Doelgroep waren de propedeusestudenten van het Instituut Social Work (ISW) van de HUA. In totaal zijn dertig propedeusestudenten in coaching geweest. Daarnaast hebben Power-coaches in de zomer van 2017 ook nog zes studenten van de opleiding Pedagogiek begeleid bij het herkansen van hun afstudeeropdracht.

Vergeleken met het studiejaar 2015/2016 is het aantal studenten dat is gecoacht met 80% toegenomen! Een fors percentage en bij een gemiddelde coachingsduur van zo’n vier maanden betekende dit dat sommige coaches meer dan één student hebben gecoacht. En dat overwegend naar tevredenheid van zowel de studenten, de coaches als het ISW.

De soort coachingsvragen is niet echt veranderd in het afgelopen studiejaar vergeleken met de jaren hiervoor. Nog steeds staan de volgende categorieën hulpvragen centraal:

 • Taalondersteuning (spelling, zinsbouw, samenvatten, werkstukken maken e.d.)
 • Leren studeren aan het HBO (leren leren, plannen, discipline, samenwerken e.d.)
 • Persoonlijke vraagstukken (grenzen stellen, faalangst e.d.)

Het studiejaar 2016/2017 was ook weer een leerperiode voor de opzet van de Power-coaching en voor de coaches zelf. De werkwijze werd verder aangescherpt op het punt van (meer) contact met de studieloopbaanbegeleiders van de HUA en (meer) bewustwording bij de studenten om zich aan termijnen en afspraken te houden.

Tweemaal hebben we een bijeenkomst ‘deskundigheidsbevordering’ voor de coaches georganiseerd. De eerste was op 2 februari 2017 met het thema ‘Empowerment van studenten’. De andere bijeenkomst was op 21 april 2017 in de vorm van een workshop, waar we met elkaar het empoweren van studenten praktisch oefenden.

De afsluiting van het studiejaar met drankje en hapje was op 19 juni 2017. Bij die afsluiting werd duidelijk dat het nieuwe coachingsjaar 2017/2018 niet meer bij het ISW gedaan kon worden omdat de meeste opleidingen die onder dit instituut vallen van locatie Amersfoort weer teruggaan naar Utrecht. Het nieuwe studiejaar zal zich nu beperken tot de opleiding Creatieve Therapie en de opleiding Pedagogiek want die blijven vooralsnog in Amersfoort.

Het nieuwe coachingsjaar is op 13 oktober 2017 met een informatiebijeenkomst voor de Power-coaches van start gaan.

Wie geïnteresseerd is om ook Power-coach te worden, of wie meer van deze coaching wil weten kan contact opnemen met Didi van der Hoeven of Harry Weststeijn.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 14 september 2017

_______________________________________________________________________

Power-coaching in het studiejaar 2016/2017 van start

Met een startbijeenkomst op 20 september 2016 is voor POWER het nieuwe coachingsjaar 2016/2017 begonnen voor de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort.

Na het studiejaar 2015/2016, waarin wij de coaching professionaliseerden, is besloten om de coaching al vanaf het begin van het studiejaar open te stellen. Dat is verstandig gebleken want de animo is groot. Binnen een week kwamen er al vele coachingsaanvragen binnen. Die worden doorgespeeld naar de vijftien Power-coaches die er op dit moment zijn.

De coachingsaanvragen vallen in drie categorieën:

 • Taalondersteuning (spelling, zinsbouw, samenvatten, werkstukken maken e.d.)
 • Leren studeren aan het HBO (leren leren, plannen, discipline, samenwerken e.d.)
 • Persoonlijke vraagstukken (grenzen stellen, faalangst e.d.)

Op alle drie vlakken kunnen de Power-coaches ondersteuning bieden. Ieder heeft zo zijn/haar eigen expertise en die is leidend voor de koppeling van student aan coach. De Power-coach heeft per jaar twee à drie studenten in coaching, soms twee tegelijkertijd. Per jaar stroomt dus een aardig aantal studenten door de coaching.

Het zullen er dit jaar zoveel zijn dat ondanks de mooie groep van vijftien coaches er toch nieuwe coaches geworven moeten worden. Op deze plek doen wij daarom de oproep aan Power-deelnemers om ook coach te worden. Het is een prachtige manier om in generatiecontact te zijn, reden waarom we met dit coachingsaanbod in 2014 begonnen zijn.

Als je geïnteresseerd bent en wat meer zou willen weten mail dan even naar of Didi van der Hoeven of Harry Weststeijn; beiden doen vanuit POWER de coördinatie van de Power-coaching.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 3 oktober 2016

_______________________________________________________________________

Power-coaching in studiejaar 2015/2016

De Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort (HUA), had de ondersteuning van de Power-coaches in het studiejaar 2014/2015, dat als pilotproject was gestart, zeer positief geëvalueerd en POWER werd gevraagd om voor het studiejaar 2015/2016 te voorzien in een regulier coachingsaanbod. Dat is gedaan en na afloop van dit studiejaar kan gezegd worden dat het coachingsprogramma mooie resultaten heeft opgeleverd en tot tevredenheid bij studenten en coaches heeft geleid.

Samen met de HUA is POWER in het studiejaar 2015/2016 gestart met een informatiebijeenkomst (03-12-15) voor Power-deelnemers die geïnteresseerd zijn om als Power-coach te werken. Uit die bijeenkomst is een pool van achttien coaches voortgekomen. De doelgroep studenten bestond uit studenten Social Work die in hun propedeusejaar zitten. Gedurende het studiejaar hebben zich achttien studenten met een coachingsvraag aangemeld. De studenten zijn gematcht met een Power-coach en uiteindelijk zijn er veertien coachings van start gegaan. Hiervan werden er aan het eind van het studiejaar tien afgerond en vier zijn nog lopend.

De coachingsvragen die het meest voorkwamen zijn: taalondersteuning (spelling, grammatica, samenvattingen maken), hoe studeer je aan een hbo-instelling (leren plannen) en persoonlijke vraagstukken (stressmanagement, faalangst, grenzen stellen).

Tussentijds (31-03-16) is het coachingstraject geëvalueerd en werden de spelregels aangescherpt. De eindevaluatie werd gedaan op 21 juni jl. aan de hand van door studenten en coaches ingevulde evaluatieformulieren. Overall komt het coachingsprogramma er goed uit. Niet alle coachings zijn uitmuntend verlopen, maar over de meerderheid zijn zowel de HUA als POWER tevreden. Uit de feedback mag duidelijk worden geconcludeerd dat de extra taalbegeleiding tot aanmerkelijke verbetering heeft geleid, met name voor wat betreft het schrijven van verslagen. Hulp bij het in de eindfase van het studiejaar zo noodzakelijke plannen van het studiewerk, is zeer welkom gebleken. Al met al voorziet coaching in een behoefte en ervaren de coaches het contact met deze duidelijk veel jongere generatie als heel boeiend.

Voor de HUA en POWER betekent dit dat er voor het studiejaar 2016/2017 weer een coachingsprogramma zal worden aangeboden. De in de evaluaties voorgestelde verbeteringen zullen worden ingevoerd, de doelgroep zal worden uitgebreid (meer studierichtingen en ook ouderejaars studenten) en er zal klassikaal een opfriscursus Nederlands worden verzorgd door een aantal Power-coaches. Mogelijk dat eenzelfde vorm ook voor het onderwerp ‘planning’ wordt ontwikkeld.

Het nieuwe coachingsjaar zal op 20 september met een informatiebijeenkomst voor de Power-coaches van start gaan. Wie geïnteresseerd is om ook Power-coach te worden, of wie meer van deze coaching wil weten kan contact opnemen met Didi van der Hoeven of Harry Weststeijn.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 1 juli 2015

_______________________________________________________________________

De POWER-generatie-kennispool

In mei 2014 startte het project Generatie-Kennispool. Doel daarvan is de kennis en vaardigheden van Power-deelnemers te inventariseren en ter beschikking te stellen van de samenleving, lees: andere generaties.
Eind 2014 is er een geslaagde proef met de kennispool geweest en de resultaten zijn door de deelnemers aan die proef geëvalueerd.
Nu staan we voor de stap om van de kennispool groot werk te maken. Groot wil zeggen dat we de fase ingaan om aan alle Power-deelnemers te vragen of zij aan de kennispool willen meedoen.
Ondanks de datum gaat op vrijdag 13 maart 2015 een werkgroepje enthousiaste kennispoolers die aan de proef meededen, hieraan beginnen. Als je jezelf ook actief voor de kennispool wilt inzetten mail dan even naar Harry Weststeijn. Je zou dan zelfs de 13e met het werkgroepje kunnen meedoen.
We hopen snel met een Nieuwsbrief over de kennispool bij eenieder in de mailbox binnen te komen!

Generatie-Kennispool

In mei van 2014 werden door Annemiek Nijhuis, afstudeerstudente van de HU Amersfoort, de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat ze voor POWER heeft gedaan naar wat Power-deelnemers samen met andere generaties zouden willen doen; wat ze andere generaties kunnen bieden en wat ze van andere generaties zouden willen krijgen. Uit het onderzoek zou uiteindelijk een project moeten komen waarin dat samenspel tussen generaties kan worden gerealiseerd.

Dat project is er nu en heet Generatie-Kennispool.

Het project houdt in dat Power-deelnemers hun kennis en (levens)ervaring aan andere generaties aanbieden in de vorm van coaching, ondersteuning en advisering op gebieden die andere generaties relevant vinden. In zo’n web-based module van aanbod en vraag wordt ook opgenomen hoe Power-deelnemers op hun beurt kunnen profiteren van kennis en ervaring van andere generaties. Wederkerigheid is dus ook belangrijk.

Annemiek gaat aan de ene kant inventariseren wat Power-deelnemers die aan het project willen deelnemen aan kennis en ervaring te bieden hebben, aan de andere kant wordt onderzocht of er binnen andere generaties partijen of individuen zijn die daadwerkelijk interesse hebben in dit project; dat is dus de vraagkant.
In de vorm van een proef gaan we vanaf 1 oktober toetsen of dat model van vraag en aanbod voor generaties werkt. We doen dat bij de HU in Amersfoort en wel bij studenten van de HU die in taalvaardigheid wat achterblijven. Een groep Power-deelnemers zal gevraagd worden een profiel van zichzelf in te vullen waarin hun eigen vaardigheden, talenten en interesses worden vastgelegd. Die profielen worden gekoppeld aan de groep studenten die geïnteresseerd zijn in taalondersteuning of andere vormen van begeleiding.
We testen in de proef hoe technisch (in een applicatie voor pc en smartphone) gezien de koppeling tussen de student en de Power-deelnemer naar keuze, gemaakt kan worden. En natuurlijk worden in de proeffase de studenten al daadwerkelijk door Power-deelnemers geholpen!
Als de proef na afronding begin december positief geëvalueerd kan worden, komt de webapplicatie met het totale kennisaanbod van de Power-deelnemers beschikbaar voor samenlevend Amersfoort. Dan zijn we als POWER zichtbaar generatiegericht bezig.

Wat zijn kenmerken van de Power-deelnemer?

Op 1 mei werd via de Nieuwsbrief van POWER een enquête verspreid onder alle deelnemers van POWER. De enquête is onderdeel van een onderzoek dat POWER in samenwerking met mij, Annemiek Nijhuis, doet naar het opzetten van een generatieproject. Ik ben student Social Management aan de Hogeschool Utrecht, afdeling Amersfoort. Het onderzoek met POWER is een onderdeel van mijn afstudeertraject dat ik in september dit jaar hoop af te ronden.

Het onderzoek heeft als doel het inventariseren van wat Power-deelnemers samen met andere generaties zouden willen doen; wat ze andere generaties kunnen bieden en wat ze van andere generaties zouden willen krijgen. Uit het onderzoek moet uiteindelijk een project komen waarin dat samenspel tussen generaties kan worden gerealiseerd.

Het aantal respondenten op de enquête was zeer groot, bijna de helft (91) van alle Power-deelnemers (200) heeft meegedaan. Ik ben daar erg blij mee en bedank daarvoor alle respondenten. In de vragenlijst stond een aantal algemene vragen en de antwoorden laten zien wat de Power-deelnemer kenmerkt. Dat beeld wil ik nu alvast laten zien. Rond de zomer komt het eindrapport met aanbevelingen voor één of meer projecten, nadat ik in de komende weken nog een serie aanvullende interviews heb gedaan. Lees hier verder voor een typering van de Power-deelnemer.

Niet exact te bepalen, want niet concreet naar gevraagd, is de verhouding man/vrouw binnen POWER, maar indirect geschat is die verhouding:

 •  75% vrouw
  •    25% man
  Hoe lang zijn deelnemers bij POWER?
  •    15% sinds de oprichting in 2007 deelnemer
  •    56% is tussen de 2 en 4 jaar deelnemer
  •    29% Van de respondenten is korter dan een jaar deelnemer
  Een gestage groei van POWER dus.
  Hoe zijn deelnemers bij POWER gekomen?
  •    58% is via vrienden betrokken geraakt bij POWER
  •    22 % s bekend geraakt met POWER via de artikelen in de ‘Stad Amersfoort’
  •    5% via andere media
  •    15% is op een andere manier betrokken geraakt bij POWER
  •    1% is zelf gaan zoeken naar een verbreding van zijn of haar netwerk
  Wat was de reden om je bij POWER aan te sluiten?Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
  •    70 deelnemers zeiden dat de activiteiten van POWER hen aanspraken
  •    35 deelnemers gaven aan dat ze actief bezig wilden zijn met ouder worden
  •    28 deelnemers vonden dat hun leven veranderde en dat zij daarom opzoek zijn gegaan naar een ander netwerk
  Wat zijn de meest aantrekkelijke activiteiten bij POWER?  Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk
  •    57 deelnemers kiest voor het wandelen en is daarmee de populairste activiteit van POWER
  •    49 deelnemers noemen lezingen, een goede nummer twee
  •    35 deelnemers gaan regelmatig naar het Happy Power Hour
  •    29 deelnemers zien vaak een film in Power-verband
  •    22 deelnemers komen naar huiskamerbijeenkomsten en  voor 15 mensen is theaterbezoek iets dat ze ook in Power-verband doen
  Ziet men elkaar ook buiten Power-verband?
  •    55% van de deelnemers van POWER heeft ook  buiten Power-verband contact met elkaar, variërend van wekelijks (8%), maandelijks (16%) tot af en toe (31%)
  •    24% heeft geen contact met Power-deelnemers buiten Power-verband maar zou dat wel graag willen
  •    21% heeft geen behoefte aan contact met Power-deelnemers buiten Power-verband, zoekt dat niet op
  Wat doet men zoal met Power-deelnemers buiten Power-verband?
  11 personen hebben vrienden die ook lid zijn, 6 zijn betrokken bij een woonproject en 3 zijn lid van een ander netwerk (zoals bijvoorbeeld een vrouwennetwerk). Er wordt ook veel samen gesport of gewandeld of samen aan kunst of culturele activiteiten gedaan. Voor de rest worden lezingen, films kijken, boekbesprekingen, poëzie, leeskringen, reizen, etentjes en praatgroepen genoemd als activiteiten die worden ondernomen met Power-deelnemers buiten Power-verband.

En andere generaties?

Na de nog te houden interviewronde wordt in het eindrapport uitgebreid op het generatieonderwerp ingegaan. Voor nu alvast het volgende:

Op de vragen over het in contact komen met andere generaties werden diverse antwoorden gegeven maar, op twee respondenten na, is iedereen ervan overtuigd dat andere generaties wat voor hen kunnen betekenen. Ook vindt het overgrote deel (84%) het belangrijk dat er actief contact is tussen verschillende generaties en een ander kleiner deel (15%) denk dat het belangrijk zou kunnen zijn. Slechts 1% van de respondenten vindt actief contact tussen generaties niet belangrijk.

Meer dan de helft van de respondenten wil meewerken aan een project om het contact tussen generaties te bevorderen. Een kwart wil wel meewerken maar nu op dit tijdstip nog niet; nog eens een kwart ziet niets in een dergelijk project. Tot slot, 36 deelnemers hebben na afloop van de enquête hun e-mailadres ingevuld voor verdere medewerking aan het onderzoek.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 15 maart 2015

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen