Woonvormen en zorg voor ouderen. (EXTERN)

De gemeente Amersfoort heeft recent onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte aan woonvormen en zorg voor ouderen. Daaruit blijkt dat er op middellange termijn een probleem tussen vraag en aanbod ontstaat. Het aantal ouderen in Amersfoort neemt de komende jaren sterk toe. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar passende huisvesting en extra druk op zorgvoorzieningen. Terwijl er schaarste op de woningmarkt is en een groeiend personeelstekort in de zorg. Uitgangspunt is dat veel senioren ook op latere leeftijd zo zelfstandig mogelijk willen wonen. Met de jaren neemt wel de kans dat je zorg of hulp nodig hebt toe daarom is een woning die past bij de behoefte en levensfase nodig. Een gecombineerde woon- en zorgopgave.

Gecombineerd met gesprekken met diverse marktpartijen en ouderenbonden zijn door de gemeente ervaringen uit Nederland onderzocht.
Dit heeft drie actielijnen opgeleverd.
• Voldoende en divers aanbod aan woningen
• Inclusieve wijk (elkaar als buurtbewoners makkelijk kunnen ontmoeten)
• Passende zorg en ondersteuning

Binnen deze actielijnen worden de volgende acties opgepakt:
• Het toevoegen van geclusterde woonconcepten (bijvoorbeeld hofjeswoningen).
• De huisvestingopgave rondom 24-uurszorg verder verdiepen.
• Onderzoeken waar verpleeghuizen een verbindende rol kunnen spelen in de wijk.
• Onderzoeken of en hoe woningen passender te maken zijn.
• Werken aan bewustwording over prettig ouder worden.
• Ontwerpeisen rondom gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid van de leefomgeving beter in beeld brengen bij de grotere gebiedsontwikkelingen.
• Samen met huurdersverenigingen en bewonerscommissies de contacten met bewoners verbeteren.
• Het in kaart brengen van de aanwezigheid en het gebruik van ontmoetingsvoorzieningen in de wijken.
• Partijen gaan onderzoeken hoe de functie van ‘superbuur’ zou kunnen worden vormgeven als signaalfunctie in de buurt.

Deze punten vormen volgens de gemeente de basis voor een solide, breed-gedragen inzet voor de woon- en zorgopgave. Aan de totstandkoming hebben ondermeer bijgedragen: de Alliantie, Amaris, Beweging 3.0, Gemeente Amersfoort, Indebuurt033, De Koperhorst, Omnia Wonen, Portaal, Silverein, Sint Pieters & Bloklands Gasthuis, Woonzorg Nederland, Zorgkantoor Zilveren Kruis, ouderenbonden en Amersfoortse senioren.

Meer informatie over ‘Wonen en Zorg’ in Amersfoort is te vinden op www.amersfoort.nl/wonen-en-zorg.

 

 

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen