Samenvatting Beleidsplan Stichting POWER-Amersfoort 2015 – 2017

Inleiding
In november 2007 startte POWER als een groep van circa dertig deelnemers, die het proces van ouder worden bewust, autonoom en plezierig wil invullen. Ouder worden is een biologisch gegeven, maar POWER ziet het proces van ouder worden daarnaast als een leer- en ervaringstraject. Met haar naamgeving ‘Prettig Ouder Worden En Relativeren’ wil POWER aangeven dat dit ‘leren en ervaren’ het beste zo prettig mogelijk en met de nodige relativering kan worden ingevuld. Dit motto heeft aanstekelijk gewerkt. Veel ouder wordende mensen, vooral uit de naoorlogse generatie, herkennen zich erin. Bij het eerste lustrum in november 2012 was het aantal deelnemers van POWER gegroeid tot 150 en nu, in april 2016, tot ruim tweehonderd (in november 2022 ruim 500). Met de groei van POWER is ook het aantal activiteiten toegenomen. Vele daarvan blijven kleinschalig, maar sommige hebben een flinke omvang.
Doel van dit beleidsplan
Dit beleidsplan heeft een tweeledig doel. Enerzijds legt het de identiteit en activiteiten van POWER voor een periode van drie jaar vast. Anderzijds dient het als basis voor het verwerven van de ANBI- of SBBI-status.
Inhoud van dit beleidsplan
De volgende punten komen in dit beleidsplan aan de orde:

* Strategie: doel, missie en thema’s van POWER
* Beleid: uitvoering van activiteiten en werving van gelden
* Beheer: beheer en besteding van het vermogen
Strategie
Doel
Stichting POWER-Amersfoort heeft als statutair doel: het bieden van een podium voor ontmoeting en gedachtewisseling over ‘ouder worden, hoe doe je dat?’ en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Een ander belangrijk doel dat de Stichting beoogt is het niet behalen van winst.Missie
De missie van de Stichting POWER-Amersfoort luidt: het op een creatieve en zinvolle manier invulling geven aan de opeenvolging van de levensfasen door bewuster en gerichter met het ouder worden om te gaan. POWER is er voor iedereen die zich aangesproken voelt door de begrippen ‘ouder worden’ en ‘oud’ en daar een concrete invulling aan wil geven. Fysiek, maar ook via de website www.power-amersfoort.nl kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten.Thema’s
Het bestuur ziet er op toe dat de volgende hoofdthema’s worden gecontinueerd en nader uitgewerkt:
•     Wonen en zorg
•     Zingeving
•     Cultuur
•     Sportief
•     Generaties

1. Wonen en zorg

Een van de speerpunten van POWER is het streven om een of meer woonprojecten te ontwikkelen en te realiseren. Naast individuele woningen/appartementen moet zo’n project ook gemeenschappelijke voorzieningen bieden. Die zijn dan niet alleen beschikbaar voor de bewoners, maar ook voor andere POWER-deelnemers en buurtbewoners. Als er POWER-deelnemers zijn met overeenkomstige ideeën over ‘Wonen als je ouder wordt’, stimuleert POWER hen om een groep te vormen om hun woonideeën te realiseren. Daarnaast gaat POWER verder met het thema ‘Wonen’ in de vorm van bijeenkomsten in het teken van de vraag ‘Hoe wil je wonen als je ouder wordt?’ POWER is zich zeer bewust van de maatschappelijke ontwikkeling dat de overheid zich op veel zorgvlakken terugtrekt en deze tot particulier domein verklaart. Ze wil hier met andere (lokale) organisaties op inspelen.

2. Zingeving

De nadruk ligt op de zingeving in een nieuwe levensfase, waarbij het proces van ouder worden impact heeft op het bestaan. Denk daarbij aan het afscheid nemen van de werkkring of de beroepspraktijk, het krijgen van meer vrije tijd of juist niet. De nadere invulling van tijd, afnemende vitaliteit, problemen met gezondheid en verlies zijn andere voorbeelden. Ter bevordering van de geestelijke vitaliteit organiseren we inleidingen over levensthema’s en onderlinge gesprekken.

3. Cultuur
Onder de POWER-deelnemers is veel belangstelling voor kunst en cultuur. Er zijn vele initiatieven om samen kunst te ervaren door steden-, museum-, film-, theater- en concertbezoek. De initiatieven komen steeds van de POWER-deelnemers zelf. Dergelijke activiteiten kunnen bijdragen aan de geestelijke vitaliteit.

4. Sportief
Bij het ouder worden, wordt vitaliteit steeds belangrijker. Zo lang mogelijk fit en lenig zijn, helpt om prettig ouder te worden en te kunnen relativeren. POWER steunt mensen die hun lichaam in conditie willen houden door het georganiseerd wandelen en fietsen te faciliteren. Ook zijn er initiatieven ontplooid als Tai Chi, Yoga en Mindfulness.

5. Generaties
POWER hecht aan de verbinding met andere generaties. Zo ontstond de wens een kennispool op te zetten waarin de kennis en vaardigheden van POWER-deelnemers ter beschikking komt van personen en instellingen. In 2015 heeft de kennispool zich gericht op onderwijsondersteuning voor studenten aan de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Als dit proces goed verloopt zal de kennispool mogelijk beschikbaar komen voor ander doelgroepen.
Zorg en hulp bieden aan anderen zien we als vorm van vitaliteit. Als je zelf vitaal bent, kun je anderen ondersteunen in hun streven naar vitaliteit. Dat is niet beperkt tot de eigen generatie. Het geven van zorg, praktische ondersteuning of het ter beschikking stellen van je professionele expertise zijn manieren om aan de vitaliteit van anderen (ook jongeren) bij te dragen.

Beleid

Beoogde activiteiten van de Stichting in 2015-2017
Jaarlijks vindt er in december de ‘POWER-talk’ plaats. Met andere POWER-deelnemers wisselen we tijdens een diner van gedachten over ideeën en activiteiten voor het komende jaar. Na inventarisatie stelt POWER-kern een jaarprogramma samen. Het is de bedoeling dat de POWER-deelnemers zelf de uitwerking en de realisatie van deze activiteiten oppakken, waarbij de POWER-Kern faciliteert, coördineert en waar nodig organiseert. De thema’s genoemd onder Strategie zullen in 2015-2017 worden geconcretiseerd.

Financiën
Een gezonde financiële basis voor de Stichting is uiteraard van belang. De Stichting wil op verschillende manieren trachten gelden te verwerven om de activiteiten te financieren.
POWER-bijdrage: sinds 2013 vragen we aan POWER-deelnemers jaarlijks €15,- bij te dragen.
Subsidiegevers/sponsors: voor het organiseren van grotere projecten zoeken we sponsors c.q. subsidieverstrekkers. Twee fondsen zijn bereid gevonden de Stichting financieel te steunen. Het Fonds Sluyterman Van Loo heeft POWER een subsidie verleend voor haar lustrum op 18 november 2012. Toekomstige samenwerking met het Fonds Sluyterman Van Loo is niet ondenkbaar.
Het kfHeinfonds heeft een bedrag ter beschikking heeft gesteld voor het project ‘Ontmoeting van generaties’.

Beheer

Onder Beheer is uitgewerkt hoe de Stichting bestuurlijk wil functioneren (zie voor de taken en bevoegdheden van het bestuur het Huishoudelijk Reglement) en hoe zij wil beschikken over haar vermogen.

Beschikking vermogen
Het vermogen wordt aangewend om de doelstellingen van POWER te realiseren zoals die zijn omschreven onder het hoofdstuk Strategie. We houden de beheerskosten van de Stichting zo beperkt mogelijk, opdat de bestedingsruimte voor de doelstellingen van de Stichting zo groot mogelijk is. Onder beheerskosten vallen vergaderkosten van bestuur en commissies en de communicatiekosten.

Overdracht positief saldo na opheffing Stichting
Indien er na de opheffing van de Stichting een batig saldo is, zal dit bedrag vooralsnog ten goede komen aan een organisatie op het gebied van Zorg en welzijn in Amersfoort, te zijner tijd nog te bepalen.