Op 1 oktober jl. konden wij berichten dat het Technologisch Burgerpanel Amersfoort (TBA) dichterbij aan het komen was. Nu is het zover dat het echt gaat gebeuren.

Van wethouder Fatma Koser Kaya ontvingen wij namelijk deze maand het volgende mooie positieve bericht: “Wethouder Kees Kraanen en ik hebben uw verzoek besproken en zien een duidelijke meerwaarde in het instellen van het Technologisch Burgerpanel Amersfoort (TBA) als Adviesorganisatie van de gemeente Amersfoort. Daarom zijn wij akkoord met het starten van de procedure om te komen tot het instellingsbesluit. Het besluit om het TBA te benoemen tot Adviesorganisatie zal worden genomen door het college van B&W op basis van een collegevoorstel. Ook willen wij de raad informeren door middel van een raadsinformatiebrief (RIB)”

De procedure om van het TBA i.o. een officieel orgaan te maken wordt uitgevoerd door de ambtenaren van de unit Smart City binnen het gemeentelijk apparaat. Dat gaat in januari 2021 gebeuren. Niet dat alles dan meteen is afgerond en het TBA klaar is om aan het werk te gaan, maar wel dat dan de politieke besluitvorming in gang is gezet.

Zoals bekend zijn we na het succesvolle seminar in oktober 2019 verder gegaan met nadenken over hoe we overeind kunnen blijven in de digitaliseringsstorm die over ons privéleven en de samenleving heengaat.

Overeind blijven door kennis te vergaren en door invloed uit te oefenen om belangrijke publieke waarden als onder meer privacy, autonomie, waardigheid bij digitalisering veilig te stellen.

Digitalisering is omvangrijk en complex. We zijn ons gaan beperken tot wat we bij de overheid kunnen bereiken, met name op het gebied van het beschermen van de privacy van persoonlijke data.

Met de gemeente Amersfoort zijn we gedurende het hele afgelopen jaar steeds in gesprek gebleven en werkten we aan een vorm van burgerparticipatie in het Smart City beleid van de gemeente.

Concreet wilden wij dat de doelgroep ouderen betrokken zou worden bij allerlei ‘smart’ toepassingen in de openbare ruimte (camera’s, snuffelpalen e.d.) en in het Stadhuis zelf (bv. beleid gebaseerd op Artificiële Intelligentie) die uiteindelijk privacygevoelig (zouden kunnen) zijn.

In de loop van het jaar zijn we ons Technologisch Burgerpanel Amersfoort (TBA) gaan noemen en begon het samenspel met de gemeente echt een vlucht te nemen. Op enig moment wilde de gemeente van het TBA wel een proeve van bekwaamheid zien en die leverden we op 10 september jl. met een advies onder de naam “Commentaar Technologisch Burgerpanel Amersfoort op inzet van telsensoren bij de herinrichting van de Kamp”. Het advies werd door betrokken wethouders heel positief ontvangen en de proeve was geslaagd te noemen.

Het duurde nog wel even voordat de wethouders op ons verzoek de vervolgstap durfden te nemen om van het TBA iets officieels te maken, maar uiteindelijk op 4 december jl. kregen wij een gemeentelijke mail waarin gezegd werd zulks te gaan doen (zie citaat begin van dit bericht).

Dat was mooi nieuws en dit nieuws willen wij met heel POWER delen. Het is wat ons 2-jarig leer- en speurwerk heeft opgeleverd en daar kunnen we met z’n allen wel trots op zijn.

Je zou kunnen zeggen dat we nu voor even klaar zijn, dat ons kwartiermakers werk is afgerond, want het TBA zal straks uit meer geledingen dan ouderen bestaan en is dan ook geen POWER activiteit meer, behalve natuurlijk dat wij als POWER ons aandeel in het TBA zullen hebben en onze bijdrage zullen leveren. In die hoedanigheid zullen we natuurlijk ook iets ‘smarts’ gaan verzinnen om heel POWER te betrekken bij het inhoud geven van onze bijdrage aan het TBA.

Maar voor nu is het pauze. Na de lockdown, medio januari hopelijk, gaan we bezien hoe we verder gaan met het thema digitalisering, want daar zijn we voorlopig nog niet van af, in tegendeel…

Mede namens de Kopgroep Digitalisering,
Harry Weststeijn en Frank van den Tempel