Voortgang toekomst Power

In november 2023 is er een tussenrapportage gemaakt over de output van de workshops die in september en oktober zijn gehouden met een groot aantal Power-genoten. Deze is toen gepubliceerd in de Nieuwsbrief met de bijbehorende bijlagen. Je kunt dit desgewenst terugvinden op de website onder Sociaal-Nieuwsberichten.

Een van de uitkomsten was dat het bestuur drie werkgroepen heeft ingesteld om een aantal zaken nader uit te werken, te weten:
1. Het functioneren van de community
2. Het optimaliseren van de organisatie van de activiteiten
3. Het intensiveren van het begeleiden van nieuwe deelnemers

Inmiddels hebben de drie werkgroepen hun output opgeleverd. Bij de bespreking hiervan in de toekomstwerkgroep bleek dat er veel overeenkomsten zijn. Dat is ook niet verwonderlijk omdat alle werkgroepen zich gebaseerd hebben op de output van de workshops in september 2023 en de daaruit voortvloeiende tussenrapportage van de werkgroep.

Het is de bedoeling om het totaal inclusief de adviezen op korte termijn als eindrapportage aan het bestuur voor te leggen en toe te lichten. Voorgesteld wordt om daarna het integrale verslag te publiceren op de website. Aan het bestuur zal tevens gevraagd worden een richtinggevend besluit te nemen over de door werkgroepen ingediende adviezen en een stappenplan ‘hoe nu verder’. Ook adviseert de toekomstwerkgroep een zomerfestival te organiseren dat in het teken zal staan van de gekozen toekomstrichting van Power, waarna vanaf half september de implementatie kan starten.

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen