Thema ‘Wonen en Zorg’ bij POWER

Al snel na de start van POWER in 2007 is het thema ‘Wonen’ een vast onderdeel van POWER.

In het begin zijn we gestart met huiskamerbijeenkomsten om met elkaar te praten over ‘hoe wil je wonen als je ouder wordt’. We maakten een excursie naar Huize het Oosten in Bilthoven om te zien en horen  hoe wonen met zorg gerealiseerd kan worden. Vanaf 2010 toen POWER een aardige groei doormaakte zijn we met een grotere groep deelnemers aan de slag gegaan met het formuleren van woonwensen onder professionele begeleiding. Samen met een architectenbureau zijn deze woonwensen gevisualiseerd en werd onze wensen meer concreet. Ook in die periode hebben we ter inspiratie verschillende projecten en locaties bezocht. Ook zijn we op bezoek geweest bij instellingen, zoals verzorgingshuizen, die straks niet meer zullen bestaan. Wij zijn ons er dan ook van bewust, dat we veel zelf zullen moeten regelen. Een stevig sociaal netwerk is daarbij onontbeerlijk.

Om verder te komen met de realisatie van een eigen woonproject werd duidelijk dat  een locatie het belangrijkste was. En die mogelijkheid deed zich eind 2012 voor toen de plek van de oude bibliotheek aan de Zonnehof in beeld kwam. In januari 2013 vond in de bibliotheek de eerste informatiebijeenkomst plaats. En zoals bekend werd in september 2017 het Boekhuis opgeleverd en vond in maart 2018 de officiële opening plaats samen met het hele Zonnehofgebied ingericht als klein park.

In september 2015 hebben we een inspirerende middag georganiseerd in De Observant met als thema ‘Wonen als je ouder wordt, hoe doe je dat?’.

Ook dit kreeg weer een vervolg in de vorm van de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst ‘Power Talk’ in december 2018, waar we met een klein groepje gediscussieerd hebben aan de hand van de vraag: Waar en hoe zou je over vijf jaar willen wonen?

Daarbij hebben we ook aandacht besteed aan de twee belangrijkste criteria, waaraan je woonsituatie over vijf jaar zou moeten voldoen:

  1. Zelf de regie houden als je zorg nodig hebt. Denk daarbij aan informele zorg in de zin van aandacht voor elkaar en langdurige zorg gezamenlijk inkopen.
  2. Voorzieningen in je huis en in de buurt. Denk daarbij aan domotica en voorzieningen in de buurt zoals een sociale ontmoetingsplek.

Als groep hebben we afgesproken aan deze discussie een vervolg te geven met de volgende vragen:

  1. Hoe denk je je gewenste woonsituatie over vijf jaar gerealiseerd te hebben? Dit kan ook je huidige woning zijn en wat zou je daaraan willen veranderen? Of denk je daar helemaal niet aan?
  2. Wat voor rol speel je nu in je buurt als het gaat om zorg en hoe zou je die over vijf jaar willen zien? Mocht je zelf op enig moment zorg nodig hebben, hoe zou je dat willen regelen of zorgen dat het geregeld wordt?
  3. Zijn er andere onderwerpen of vragen in het kader van Wonen en Zorg die je in Power-verband zou willen bespreken?
  4. Zijn er bepaalde woonprojecten die je zou willen bezoeken?
  5. Zou je een gesprek willen voeren met mensen, die beroepsmatig over dit onderwerp iets kunnen vertellen?

Vervolgens hebben we ons gebogen over de vraag hoe we dit voor heel POWER gaan organiseren. Hierbij hebben we gedacht aan een tweetal workshops ‘Ouder worden in eigen huis ‘en ‘Ouder worden in eigen buurt’. Maar daar waren te weinig belangstellenden voor. Een interactief seminar is ook nog een idee, maar we concentreren ons nu eerst op een kleinschaliger aanpak in de vorm van enkele bijeenkomsten in wijken en excursies naar bijzondere projecten. Lees verder onder ‘Nieuwtjes’ op de themapagina: Nieuwe initiatieven en ideeën Wonen en Zorg.

Barbara Bastiaanssen en Jan Uijen, (oud)coördinatoren van het thema ‘Wonen en Zorg’.
Augustus 2021

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen