Coördinatoren POWER

Cultuur


Walter Gerritsen (1947): Als rasechte Rotterdammer heb ik me in mijn loopbaan beziggehouden met wegenbouwtechnologie. Vooral de interacties tussen band en wegdek, het gedrag van weggebruikers en de invloed hiervan op de omgeving waren interessante onderzoeksvelden. In mijn vrije tijd maakte ik muziek met vrienden. Door mijn bouwkundige achtergrond ben ik geïnteresseerd in architectuur en ook andere cultuuruitingen. Voor mij staat cultuur voor ons denken en doen in verleden, heden en toekomst, voor verdieping en creatie. Met het coördinatorschap voor het thema Cultuur hoop ik Power-deelnemers te enthousiasmeren om hun ideeën op dat gebied te realiseren en hen hierin te faciliteren.
Walter Gerritsen  (cultuur@power-amersfoort.nl)


Marinette Oomen (1948): ik ben opgegroeid in de wijncultuur van Bourgondië en trouwde in 1972 met een Brabantse boerenzoon. Er volgden vele mooie jaren in verschillende landen waar ik als cultureel antropologe op het gebied van de internationale betrekkingen werkte. Later sloot ik aan bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ik ben dankbaar voor de kansen die Nederland me heeft gegeven. Als hobby’s heb ik toneel- en poppenkast spelen en regisseren, zingen, lezen, schrijven en wandelen. Ik zie mijn rol als coördinator van het thema Cultuur in de eerste plaats als ‘spin in het web’: initiatieven van Power-deelnemers stimuleren en faciliteren en in de tweede plaats als ‘verrekijker’: naar onderbelichte culturele aspecten en talenten in Amersfoort speuren.
Marinette Oomen-Myin  (cultuur@power-amersfoort.nl)


Sociaal

Mijn naam is Joke Warris-Boekholdt en ik heb op 10 september 2021 de coördinatie werkzaamheden van het thema sociaal van Iet Bos overgenomen.
Door het werk van mijn man Rem hebben wij veel buiten Nederland gewoond. Als expatriate vrouw was het moeilijk in het buitenland een baan te vinden en ik heb mij dan ook altijd beziggehouden met vrijwilligerswerk voor clubs en verenigingen. Bij Internationale- en Nederlandse clubs heb ik diverse bestuursfuncties bekleed en veel bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Enkele jaren geleden hebben wij ons definitief in Amersfoort gevestigd en vorig jaar zijn wij in contact gekomen met Power. Deelnemen aan Power betekent voor mij een actieve bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van deze mooie organisatie. Samen met Vincent van Rootselaar hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan de sociale activiteiten van Power.
Joke Warris (sociaal@power-amersfoort.nl)


Vincent van Rootselaar
, coördinator Sociaal. Een rode draad in mijn arbeidzame leven is misschien wel geweest het voorwaardenscheppend bezig zijn in de dienstverlenende sector met de aandachtsgebieden financiën en informatievoorziening zodat organisaties hun doel konden verwezenlijken. Een belangrijk doel van Power is elkaar ontmoeten, de zuurstof van ons bestaan, waardoor we in beweging komen en blijven ook als we ouder worden. Als coördinator wil ik een bijdrage leveren om elkaar bij Power op een prettige en zinvolle manier te kunnen ontmoeten. Tot ziens bij Happy Power Hour en de zomer-borrel, en al die andere leuke activiteiten bij Power!
Vincent van Rootselaar (sociaal@power-amersfoort.nl)


Sportief


Mijn naam is Wil Reijs. Samen met Jet Holleman coördineer ik voor Power-Amersfoort de sportieve activiteiten onder het motto van ‘wie beweegt, die leeft‘. Gedurende mijn hele leven heb ik sporten beoefend, zoals joggen, zwemmen, skiën, diepzeeduiken en wandelen. Het leuke aan wandelen is dat je je veel meer bewust wordt van je omgeving dan op welke manier dan ook. Het is daarbij wel handig dat je een kaart kunt lezen en weten hoe een kompas werkt, zeker in de pré-GPS tijd! En ook enig inschattingsvermogen is natuurlijk nooit weg. Sinds 2014 ben ik actief betrokken bij Power-Amersfoort. Sinds die tijd draag ik bij aan de organisatie van de lange wandelingen en organiseer ik de korte wandelingen onder de noemer van ‘een plaatje met een praatje’. Natuurlijk helpt mijn achtergrond als historicus hierbij.
Wil Reijs (sportief@power-amersfoort.nl)


Ik ben Jet Holleman; samen met Wil Reijs coördineer ik de sportieve activiteiten die in Power-verband worden georganiseerd. Ik ben nooit zo heel sportief geweest, maar sinds mijn twintigste ben ik wel een enthousiast wandelaar. Ik heb dat zelf nooit zozeer als sport ervaren, maar meer als een manier om in contact te zijn met natuur en landschap. Mijn werk als zelfstandig tekstschrijver heeft mijn communicatieve vaardigheden en organisatievermogen gescherpt, en die komen goed van pas voor een coördinator. Ik zie het als mijn taak om Power-deelnemers te stimuleren en te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun initiatieven op het gebied van sport en beweging. Heb je een idee? Ik ben altijd bereid om met je te sparren.
Jet Holleman  (sportief@power-amersfoort.nl)


Zingeving


Heleen Barbas, vanaf half mei 2021 medecoördinator Zingeving. Een thema dat evenveel verschillende antwoorden oproept als vragen. The circle of life. Is er een verschil tussen je leven invullen en het inhoud geven? Mijn leven vulde zich met een studie diergeneeskunde na een alfa-eindexamen. Concluderend dat ik meer een hoofd- dan een zorgtype ben, kreeg dit een wetenschappelijk vervolg aan een medische faculteit. Waarna vier kinderen toch die zorg eisten, gelardeerd met bestuurlijk/organisatorische activiteiten in o.a. de Amersfoortse koorwereld. Met daarnaast een levenslange interesse in wat-er-nog-meer-is-of-niet én de zeer geest verrijkende ervaring van een tocht Amersfoort-Istanbul op menselijke maat, nl. te voet, sta ik open om het thema zingeving uit te diepen en met iedereen bij Power die daarover ideeën heeft, mee te denken.
Heleen Barbas  (zingeving@power-amersfoort.nl)


Frank van den Tempel, coördinator Zingeving. Het onderwerp zingeving boeit me al mijn hele leven. Het gaat bij zingeving om de wezenlijke vragen: Waarom leef je? Wat is je bestemming? Welke rol kies je? Wat is jouw positie in de verwonderlijke en onbegrijpelijke natuur? Waarom is de natuur – en als onderdeel daarvan de mens – ontstaan? Ik lees graag non-fictie om meer inzicht in het leven te krijgen. Verder ben ik betrokken bij een club van economen en ben ik politiek actief. Ik vind het van belang dat de filosofische en spirituele vragen van de Power-deelnemers aan de orde komen in het thema Zingeving.
Frank van den Tempel  (zingeving@power-amersfoort.nl)


Wonen / Zorg


Barbara Bastiaanssen, coördinator Wonen en Zorg. In 2007 heb ik Power opgericht. Toen had ik al het idee voor een woonproject om met een groep mensen samen prettig ouder te worden. In 2017 was het Boekhuis gerealiseerd: een gebouw met 23 appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen. Het thema Wonen behoorde tot mijn vakgebied. Na mijn studie Sociologie van bouwen en wonen werkte ik bij een stedenbouwkundig bureau en bij woningcorporaties. Het aandachtsveld Zorg is complex. Vanuit Power richten wij ons op onderlinge zorg en aandacht voor elkaar. Dit moet groeien en zich organisch ontwikkelen in een wooncomplex, straat of buurt. Van essentieel belang hierbij is het bestaan van sociale netwerken. Als coördinator zie ik het als mijn taak hiervoor de voorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld via contactpersonen in wijken. Als professionele zorg noodzakelijk wordt ziet Power zijn rol in informatievoorziening hierover op de website, zodat men weet waar men terecht kan.
Barbara Bastiaanssen  (wonenenzorg@power-amersfoort.nl)


Jan Uijen, coördinator Wonen en Zorg. Ik ben woningbouwer geweest. Het bouwen om te wonen heeft altijd mijn belangstelling en aandacht gehad. Nu ouderen steeds ouder worden komt daar ook bij: het nadenken over hun woonsituatie en zorgbehoefte. Ik vind dat boeiend en uitdagend. Ik zie het als mijn taak als coördinator om meer zicht te krijgen op wat zorg zou moeten zijn, initiatieven op dat gebied op te zoeken en te ondersteunen.
Jan Uijen  (wonenenzorg@power-amersfoort.nl)


Maatschappij


Ik ben Monique Jongerius. Het thema Maatschappij past goed bij mij. Mijn werkzame leven heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de dienstverlening van de overheid en van de positie van mensen en met name van vrouwen. Dit was zowel op landelijk, regionaal als op lokaal niveau. Door het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, het hebben van leidinggevende functies en het organiseren van congressen, workshops en het schrijven van publicaties, heb ik hier een bijdrage aan mogen leveren.
Ik vind het interessant om voor Power actuele maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen en mensen met hun ideeën hierbij te ondersteunen. Power-Amersfoort is een bijzondere beweging waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.
Monique Jongerius (maatschappij@power-amersfoort.nl)


Hans van Berkel is mijn naam en ik ben vanaf oktober 2020 één van de twee coördinatoren van het thema Maatschappij. Een waaier van onderwerpen past in dit thema. Veelal betreft het gebeurtenissen of ontwikkelingen die mensen persoonlijk raken. Dat is precies de kern van wat mij zo boeit: wat doet het ons en wat doen we ermee? Tot mijn pensioen in 2015 hield ik mij bezig met ‘maak van weiland een nieuwbouwwijk’. Zo was ik verantwoordelijk voor o.a. de wijk Nieuwland in Amersfoort en Tabaksteeg in Leusden. Mijn vrouw Ida van Noorloos en ik bezitten een camper en vertrekken graag naar alle uithoeken van Europa.
Na enkele jaren ervaring met buurtorganisaties in het kader van IndeBuurt033 wil ik mij nu gaan richten op Power en haar deelnemers. Ik wil hen ondersteunen om van een prille wens of idee, binnen het thema Maatschappij, een activiteit te maken die bij Power-deelnemers belangstelling werkt en discussie losmaakt.
Hans van Berkel (maatschappij@power-amersfoort.nl)


Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen